A- A A+

Ruimtelijke adaptatie

Met ruimtelijke adaptatie speelt Breda in op de klimaatverandering door water en groen een vanzelfsprekend onderdeel te laten zijn van de (openbare) ruimte en van toekomstige ontwikkelingen. En door initiatieven van bewoners en bedrijven op dit gebied te stimuleren. Tot en met 2018 stelt het college in de Impuls Ruimtelijke Adaptatie (als bijlage onder dit artikel bijgevoegd) 0,5 miljoen euro beschikbaar om maatregelen in gang te zetten om de stad nu en in de toekomst leefbaar te houden. Deze maatregelen zijn onder meer de realisatie van een waterspeelplek, de bijdrage voor groene daken en een duurzame inrichting van de openbare ruimte.

De effecten van de klimaatverandering zijn inmiddels merkbaar en nemen de komende decennia alleen maar toe;

  • meer neerslag in korte tijd waardoor de kans op water overlast en overstromingen toeneemt;
  • toename van het aantal hittedagen, met hittestress als gevolg;
  • toename van periodes van droogte, met als gevolg verdroging zoals verlaging van de grondwaterstand.

Wat is Ruimtelijke Adaptatie

Ruimtelijke Adaptatie is méér dan Klimaatadaptatie. Behalve dat we te maken heb met de klimaatverandering zal, naast de toenemende verstedelijking, de bebouwing verdichten waardoor het leefklimaat nog meer onder druk zal komen te staan. De ontwikkeling tot een klimaatbestendige stad biedt kansen om de ruimtelijke kwaliteit van Breda te versterken. Ruimtelijke Adaptatie haakt daarbij aan bij andere thema’s zoals natuur en gezondheid maar ook economie en recreatie, zodat er in de breedte meerwaarde ontstaat, de leefbaarheid toeneemt en er oog is voor bewustwording.