A- A A+

Grenzen aan automobiliteit

Uit de evaluatie van het Bredaas mobiliteitsbeleid blijkt dat de verkeersdruk in Breda de komende jaren fors zal toenemen. De verwachting is dat tussen 2020 en 2030 het autoverkeer met ca. 30 % zal doorgroeien. De bestaande wegen kunnen dit verkeer niet meer verwerken. Alleen kostbare infrastructurele  ingrepen kunnen het verkeer weer op gang brengen. Hiermee wordt het probleem niet opgelost, nieuwe autoinfrastructuur roept weer nieuw verkeer op.

Veranderende bereikbaarheid

Naar de toekomst toe zal het begrip autobereikbaarheid veranderen. Routevrijheid en parkeren aan de bestemmingskant zullen geen vanzelfsprekendheden meer zijn. Maar hoe moet het dan ? Breda worstelt momenteel met deze vraag. Fysiek is er onvoldoende ruimte om de auto volledig te blijven faciliteren. Maar ook in financiële zin zal investeren in auto-infrastructuur minder kostenefficiënt zijn. Andere vormen van vervoer zijn nodig om de forse groei van het autoverkeer te kunnen ombuigen.

De ultra PRT oftewel de  ultra Personal Rapid Transport als mogelijke oplossing. Andere vormen van transport moeten onderzocht worden. Vormen die stedelijke bereikbaarheid in 2020 herdefiniëren, duurzaam zijn,  inpasbaar zijn en de ruimtelijk ontwikkeling van de stad weer kunnen faciliteren.

Een serieuze mogelijkheid is een zogenaamd Personal Rapid Transport (PRT) systeem. Dit is vraagafhankelijk collectief vervoerssysteem op een eigen tracé. Een systeem dat los functioneert van bestaande netwerken voor auto en bus. Een systeem zonder filehinder. Heathrow Airport en in Masdar testen momenteel PRT systemen. Voor meer informatie  zie bijgaande film.

De business case

Uit een eerste verkenningen blijkt dat dit systeem grote voordelen kan hebben voor Breda. Het vormt samen met ontwikkelingen tussen het station en de Bavelse Berg een mooi kralensnoer. Zie voor een voorbeeld ook bijgaande film.

Het systeem kan daarnaast meer passagiers verwerken dan een regulier tramsysteem, is duurzaam, toekomstvast en is een unieke kans voor branding en marketing van de stad.  Met andere woorden, de PRT begint te leven. Momenteel wordt gewerkt aan een business case voor de ultra PRT. Met partners in de stad en binnen Brabant wordt gekeken naar kansen, beperkingen, mogelijkheden, kosten en opbrengsten.