A- A A+

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wil groeien naar een klimaatneutrale organisatie. Een van de stappen die ze daarvoor nemen is het certificeren op de CO2-Prestatieladder. Dat staat in het onlangs verschenen duurzaamheidsverslag van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Het duurzaamheidsverslag biedt inzicht in de ambities, doelen en prestaties onder andere op het gebied van CO2-reductie, circulaire economie, duurzaam waterbeheer en duurzame verstedelijking. Het I&M zet zich erop in om zich te laten certificaten voor de CO2-Prestatieladder. In dat verband heeft het ministerie hun totale voetafdruk in kaart gebracht volgens de definities van de CO2-Prestatieladder. Het afgelopen jaar is ten opzichte van 2014 de totale CO2-uitstoot van I&M volgens de definitie van de CO2-Prestatieladder met 9,5% gedaald.

Hoge prioritieit CO2 reductie Rijkswaterstaat

Het overgrote deel van de CO2-uitstoot (92,4%) is terug te voeren op de netwerken en activiteiten van Rijkswaterstaat. Daarom krijgt CO2-reductie een hoge prioriteit binnen Rijkswaterstaat. Het streven van I&M is om niet alleen de eigen emissies terug te dringen, maar tevens te sturen op onze indirecte CO2-uitstoot. Deze indirecte CO2-uitstoot betreft de uitstoot van de activiteiten van de toeleveranciers en het materiaalgebruik van het ministerie.

In 2015 is de CO2-uitstoot van Rijkswaterstaat met 7,8% afgenomen. Na 5 jaar van licht stijgende CO2-uitstoot heeft de daling van de uitstoot nu echt doorgezet. Was de daling van de CO2-uitstoot ten opzichte van 2009 in 2014 nog maar 2%, in 2015 heeft RWS een daling van 9% ten opzichte van 2009 gerealiseerd. Dit ondanks de groei van het areaal door het in gebruik nemen van nieuwe tunnels, verlichting, (vaar)wegen en kunstwerken. Zonder deze areaalgroei zou de CO2-emissie door circa 8% besparing op het elektriciteitsverbruik met 7,5 kton zijn gedaald in de periode 2009-2015.

De toepassing van de CO2-Prestatieladder heeft bij alle projecten aantoonbaar effect op CO2-emissie gehad. In 2055 heeft er hierdoor in totaal 1,6% aantoonbare extra CO2-reductie plaatsgevonden. Het bedrijfsleven in Nederland realiseert door de meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA) gemiddeld 1,5% energie-efficiency per jaar. In dat licht bezien is een impact met een omvang van 1,6% extra CO2-reductie per jaar door de CO2-Prestatieladder dus zeer effectief. Het streven van Rijkswaterstaat is om eind 2016 gecertificeerd te zijn op trede 3. Groeimodel naar hoogste trede, uiterlijk in 2020.